, , ,
 lt  |  en  |  ru  |  de  |  lv  |  cz 
į pradžią
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

DNSB, BSB, GNSB

 

  • Vėdinimo kanalų hermetizavimas, sandarinimas
  • norint pasiekti B  ir A energinio efektyvumo klasės
  •  
  • Daugiabučių namų ventiliacinių šachtų (angu),
  •  
  • Vėdinimo kanalų valymas,
  •  
  • Ventiliacijos valymas,
  •  
  • Ventiliacijos kanalų atkimšimas, lizdų šalinimas

 

išduodam visus reikiamus dokumentus darbus atlieka licenzijuota įmonė 

 

 

Vedinimas Šakiuose daugiabutyje name video galite pamatyti čia nuoroda.

 

                                                            Prieš valymą   Nr.1 https://youtu.be/Q9lmAF-i5IE

 

                                                               Prieš valymą   Nr.2 https://youtu.be/0w5tmyM_-hE

 

                                                                Po valymo      Nr.3 https://youtu.be/gPNFfChvMqw

 

 

 


tel nr. (+370 ) 67240204


El. pastas: domustuta@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemažai daugiabučių namų butų savininkų susiduria su namo bendrųjų vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų problemomis Šias problemas galima išspręsti kartą per metus atliekant privalomą profilaktinį minėtų sistemų valymą, nustatytą

 

Deja, daugelyje senos statybos gyvenamųjų namų šios problemos nesprendžiamos nuo pat jų pastatymo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO Nr. 351 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO  STR 1.12.05:2010 „PRIVALOMIEJI STATINIŲ (GYVENAMŲJŲ NAMŲ) NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2011 m. lapkričio 18 d. Nr. D1-888
Vilnius

Pakeičiu statybos techninį reglamentą STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, patvirtintą aplinkos ministro  2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 (Žin., 2002; Nr. 81-3504; 2011, Nr. 2-66):
1. Išdėstau 24 punktą taip:
„24. Gyvenamojo namo techninis prižiūrėtojas, vadovaudamasis šiuo Reglamentu ir jame nurodytais teisės aktais, vykdo organizacines ir technines priemones gyvenamojo namo būklei palaikyti, kad būtų užtikrinti esminiai statinio reikalavimai [3.2] per ekonomiškai pagrįstą gyvenamojo namo naudojimo trukmę. Daugiabučių namų techninės priežiūros pagrindinių darbų sąrašas pateikiamas šio Reglamento priede.“
2. Papildau šiuo nauju priedu (pridedama).


Aplinkos ministras     Gediminas Kazlauskas

_________________

 STR 1.12.05:2010
priedas

DAUGIABUČIŲ NAMŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PAGRINDINIŲ DARBŲ
SĄRAŠAS

Daugiabučių namų techninės priežiūros pagrindiniams darbams priskiriami nuolatiniai daugiabučio namo (toliau – Namas) techninės priežiūros darbai ir organizacinės priemonės, susiję su Namo bendrojo naudojimo objektų būklės stebėjimu, vertinimu, atnaujinimo darbų planavimu, techninės priežiūros dokumentacijos tvarkymu, bendrųjų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų techniniu aptarnavimu, saugaus naudojimo užtikrinimu ir Namo bendrojo naudojimo objektų smulkių defektų šalinimu, atliekant paprastojo remonto darbus, kurie nenumatyti metiniame ir/ar ilgalaikiame Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų plane, taip pat kiti darbai, būtini Namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimui:
1. Namo bendrojo naudojimo objektų būklės nuolatinis stebėjimas (ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį), kasmetinės apžiūros, gyventojų pareiškimų dėl bendrojo naudojimo objektų būklės registravimas ir nagrinėjimas, Namo būklės vertinimas;
2. Namo techninės priežiūros dokumentacijos tvarkymas pagal statybos techninių reglamentų reikalavimus [3.8];
3. privalomųjų Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų poreikio pagrindimas, šių darbų metinio ir ilgalaikio plano parengimas ir pateikimas Namo naudotojams (savininkams) ar jų įgaliotiems atstovams;
4. Namo bendrųjų konstrukcijų (sienų, stogų, cokolio, pamatų ir kitų) saugaus naudojimo palaikymas: atitrūkusių plytų, tinko, lipdinių, skardos, medinių ir kitokių detalių pašalinimas, šiukšlių ir kitų daiktų pašalinimas nuo stogo ir išorinių durų stogelių, susikaupusio sniego, vandens ir varveklių, dulkių ir kitokių sąnašų šalinimas nuo Namo konstrukcijų;
5. Namo išorinių sienų, cokolio ir fasado elementų ištrupėjusių vietų ar kitų defektų taisymas, dažymas;
6. Namo laiptinių lauko durų stogelių, jų atraminių ir dekoratyvinių elementų ir detalių sutvirtinimas;
7. Namo lietaus nuotekų sistemos ir kitų vandens pašalinimo nuo Namo konstrukcijų įrenginių (latakų, lietvamzdžių, įlajų nuogrindų ir kt.) funkcionalumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas;
8. Namo stogo elementų smulkių defektų šalinimas;
9. Namo lietaus nuotekų sistemos elementų smulkių defektų šalinimas, įlajų, latakų, lietvamzdžių taisymas;
10. Namo konstrukcijų ir elementų (angų, parapetų, stogelių, kaminų, palangių ir kt.) apskardinimo smulkių defektų šalinimas;
11. Namo kaminų, vėdinimo ir lifto šachtų plyšių ir įtrūkimų užtaisymas, vėdinimo kaminėlių smulkių defektų šalinimas;
12. įėjimo į Namą, laiptų ir tarpaukštinių laiptų pakopų ir aikštelių ištrupėjusių vietų užtaisymas, turėklų remontas;
13. Namui priskirtos drenažo sistemos veikimo palaikymas, smulkių defektų šalinimas;
14. Namo lauko durų, kitų bendrojo naudojimo patalpų durų ir langų funkcionalumo ir sandarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, išdaužtų langų stiklinimas;
15. Namo vandentiekio sistemos (vamzdynų ir uždaromosios armatūros) sandarumo palaikymas, vamzdynų ženklinimas ir dažymas, smulkių defektų šalinimas;
16. Namo nuotekų šalinimo sistemos pralaidumo ir sandarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas;
17. Namo elektros sistemos priežiūra pagal Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles ir elektros įrenginių priežiūros taisykles, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo patalpų apšvietimo prietaisų priežiūra ir saugaus naudojimo palaikymas, lempučių, elementų keitimas;
18. Namo gaisrinės saugos sistemos priežiūra pagal gaisrinės saugos taisykles, smulkių defektų šalinimas;
19. Namo bendrosios vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos funkcionalumo palaikymas, vėdinimo kanalų periodinis (1 kartą į metus) valymas ir/ar biocheminis ar cheminis apdorojimas, smulkių defektų šalinimas;
20. Namo šiukšlių šalintuvų valymas, biocheminis ar cheminis apdorojimas, vožtuvų ir kitų elementų reguliavimas ir keitimas;
21. Namo bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, holų, koridorių ir kt.) sienų, grindų dangos, lubų smulkių defektų taisymas, dažymas;
22. pastolių ar kėlimo mechanizmų panaudojimas šiame sąraše nurodytiems darbams atlikti (jei būtina);
23. Namo bendrųjų konstrukcijų statybiniai tyrinėjimai ar ekspertizė, jei toks poreikis nustatytas Namo apžiūros metu ir nurodytas metinės ar neeilinės apžiūros akte;
24. Namo energinio naudingumo sertifikavimas, jei jis būtinas pagal teisės aktus [3.2] arba dėl to yra priimtas Namo patalpų savininkų (naudotojų) sprendimas;
25. Namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra pagal Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 (Žin., 2009, Nr. 143-6311);
26. Namo lifto (liftų) naudojimas ir priežiūra pagal Liftų naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A1-61 (Žin., 2006, Nr. 26-877; 2008, Nr. 144-5787);
27. kiti Namo bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros darbai.

_________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paslaugos

 

Daugiabučių namų ventiliacinių šachtų (angu), vėdinimo kanalų valymas, Ventiliacijos valymas 

Oro srauto matavimas ( pasų sudarymas)

Stogo remonto darbai,  Atliekame įvairius stogo, vandens nutekėjimo sistemų remonto darbus.

Skardinimo darbai. Atliekame įvairius stogo, kaminų, palangių, sienų skardinimo darbus.

Ventilliacijos vėdinimo kanalų valymas, dezinfekavimas Ir biocheminis apdirbimas.

Montuojame Spyglius paukščiams

daugiabučių ventiliaciju valymas dezinfekcija po renovacijos (išduodam visus reikiamus dokumentus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventiliaciju valymas , ventilliaciju dezinfekcija dezinfekavimas, DNSB Vilniuje, dnsb vilnius, dnsb Kaune, DNSB kaunas, vilniuje, kaune, Alytaus apskritis, Alytus, Druskininkai, Lazdijai, Varėna, Kauno apskritis, Birštonas, Jonava, Kaišiadorys, Kaunas, Kėdainiai, Prienai, Raseiniai, Klaipėdos apskritis, Klaipėda, Kretinga, Palanga, Skuodas, Šilutė, Neringa, Marijampolės apskritis, Kalvarija, Marijampolė, Vilkaviškis, Kazlų Rūda, Šakiai, Panevėžio apskritis, Biržai, Kupiškis, Panevėžys, Rokiškis, Pasvalys, Šiaulių apskritis, Akmenė, Joniškis, Kelmė, Radviliškis, Šiauliai, Pakruojis, Tauragės apskritis, Jurbarkas, Tauragė, Pagėgiai, Šilalė, Telšių apskritis, Telšiai, Mažeikiai, Plungė, Rietavas, Utenos apskritis, Anykščiai, Ignalina, Molėtai, Utena, Visaginas, Zarasai, Vilniaus apskritis, Elektrėnai, Šalčininkai, Širvintos, Švenčionys, Trakai, Ukmergė, Daugiabučių namų savininkų bendrija, Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas, DNSB, Daugiabučio Gyvenamojo Namo Savininkų Bendrija,ventiliacija, ventiliacines angos, vedinimas, valymas, Alytaus apskritis, Alytaus, Butrimonys, Krokialaukis, Nemunaitis, Druskininkų, Leipalingis, Viečiūnai, Lazdijų, Kapčiamiestis, Krosna, Rudamina, Seirijai, Šeštokai, Šventežeris, Varėnos, Merkinė, Valkininkai, Kauno apskritis, Jonavos, Panoteriai, Rukla, Žeimiai, Kaišiadorių, Kruonis, Rumšiškės, Žasliai, Kauno, Akademija, Babtai, Čekiškė, Domeikava, Kačerginė, Karmėlava, Kulautuva, Lapės, Vandžiogala, Zapyškis, Kėdainių, Akademija, Dotnuva, Gudžiūnai, Josvainiai, Krakės, Pagiriai, Pernarava, Surviliškis, Šėta, Truskava, Prienų, Balbieriškis, Pakuonis, Veiveriai, Raseinių, Betygala, Girkalnis, Lyduvėnai, Nemakščiai, Šiluva, Viduklė, Žaiginys, Klaipėdos apskritis, Klaipėdos – Dovilai, Endriejavas, Judrėnai, Kretingalė, Plikiai, Veiviržėnai, Vėžaičiai, Kretingos – Darbėnai, Kartena, Skuodo, Barstyčiai, Ylakiai, Lenkimai, Mosėdis, Šilutės, Gardamas, Katyčiai, Kintai, Rusnė, Švėkšna, Vainutas, Žemaičių Naumiestis, Marijampolės apskritis, Kazlų Rūdos, Jūrė, Marijampolės, Daukšiai, Gudeliai, Igliškėliai, Liudvinavas,Sasnava, Šunskai, Šakių, Barzdai, Griškabūdis, Kriūkai, Lekėčiai, Lukšiai, Sintautai, Žemoji Panemunė, Žvirgždaičiai, Vilkaviškio, Bartninkai, Gražiškiai, Keturvalakiai, Pilviškiai, Vištytis, Panevėžio apskritis, Biržų – Kupreliškis, Nemunėlio Radviliškis, Pabiržė, Papilys, Kupiškio, Alizava, Antašava, Palėvenė, Salamiestis, Senasis Subačius, Skapiškis, Šimonys, Panevėžio, Geležiai, Krekenava, Miežiškiai, Naujamiestis, Raguva, Smilgiai, Šilai, Vadokliai, Pasvalio, Daujėnai, Krikliniai, Krinčinas, Pumpėnai, Pušalotas, Saločiai, Vaškai, Rokiškio, Čedasai, Duokiškis, Juodupė, Jūžintai, Kamajai, Panemunėlis, Panemunis, Salos, Suvainiškis, Šiaulių apskritis, Akmenės, Kruopiai, Papilė, Joniškio, Kriukai, Skaistgirys, Kelmės, Karklėnai, Kražiai, Lioliai, Pašilė, Šaukėnai, Žalpiai, Pakruojo, Klovainiai, Lygumai, Pašvitinys, Rozalimas, Žeimelis, Radviliškio, Baisogala, Grinkiškis, Palonai, Pašušvys, Pociūnėliai, Sidabravas, Šaukotas, Šiaulėnai, Tyruliai, Vadaktai, Šiaulių, Bazilionai (Padubysys), Gruzdžiai, Kairiai, Kurtuvėnai, Kužiai, Meškuičiai, Šakyna, Tauragės apskritis, Jurbarko, Eržvilkas, Raudonė, Seredžius, Stakiai, Šimkaičiai, Vadžgirys, Veliuona, Viešvilė, Pagėgių, Vilkyškiai, Šilalės, Kaltinėnai, Kvėdarna, Laukuva, Pajūris, Teneniai, Upyna, Žvingiai, Tauragės, Batakiai, Gaurė, Pagramantis, Žygaičiai, Telšių apskritis, Mažeikių, Laižuva, Leckava, Pikeliai, Tirkšliai, Židikai, Plungės, Alsėdžiai, Kuliai, Plateliai, Žemaičių Kalvarija, Rietavo, Tverai, Telšių, Eigirdžiai, Gadūnavas, Janapolė, Lauko Soda, Luokė, Nerimdaičiai, Nevarėnai, Pavandenė, Tryškiai, Ubiškė, Žarėnai, Utenos apskritis, Anykščių, Andrioniškis, Debeikiai, Kurkliai, Skiemonys, Surdegis, Svėdasai, Traupis, Viešintos, Ignalinos, Mielagėnai, Rimšė, Tverečius, Molėtų, Alanta, Balninkai, Dubingiai, Giedraičiai, Joniškis, Utenos, Daugailiai, Kuktiškės, Leliūnai, Saldutiškis, Sudeikiai, Tauragnai, Užpaliai, Vyžuonos, Zarasų, Antalieptė, Salakas, Turmantas, Vilniaus apskritis, Elektrėnų, Semeliškės, Šalčininkų, Dieveniškės, Jašiūnai, Širvintų, Bagaslaviškis, Gelvonai, Kernavė, Musninkai, Zibalai, Švenčionių, Adutiškis, Kaltanėnai, Labanoras, Trakų, Aukštadvaris, Onuškis, Ukmergės, Deltuva, Lyduokiai, Pabaiskas, Siesikai, Šešuoliai, Taujėnai, Vepriai, Vidiškiai, Želva, Žemaitkiemis, Vilniaus, Bezdonys, Maišiagala, Mickūnai, Šumskas, dnsb, dnsb Kaunas, Vilnius, renovacija, oro srautų matavimas, Vėdinimo kanalų hermetizavimas, sandarinimas

norint pasiekti B klasę ir A energinio efektyvumo klasės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Susisiekite su mumis!

Vardas:*
Vardas:*
Įmonė:
El. paštas:*
Telefonas:
* Privalomi laukai
Siųsti