, , ,
 lt  |  en  |  ru  |  de  |  lv  |  cz 
į pradžią
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kaminkrėtys

 

 

Valo kaminus, pečius, krosnis, židinius
Dūmtraukis netraukia rūksta !
Užsikimšo kaminas !
Užsikimšo pečius !
Kamštis kamine !
Skambinkite.

 

Tel.nr. 867240204

 

 

 

 

Reguliariai kviečiant kaminkrėti į namus - tai atneš jums laimės, išgelbės sveikatas ir turima turtą, Jums ir Jūsų šeimai!

 

 

 

Kaminų nevalant laukia labai skaudžios pasekmės. Susikaupę suodžiai ir dervos (kreozotas) gali užsidegti savaime, tada į dangų šauna didžiulis ugnies liežuvis ir užsiliepsnoja visas namas. Jei užsidegusiame kamine daug dervų, kaisdamos jos atšoka nuo sienelių, gabalais sukrenta vienos ant kitų ir užkemša skylę. Tuomet gali įvykti ir sprogimas.

 

 

 

 ​

 

 

  

 

Suodžių gaisras

 

Suodžių gaisras (kamino užsidegimas). Intensyvaus degimo atveju kreozoto liepsnos temperatūra būna maždaug 1000-1500  laipsnių celsijaus. Tai labai pavojingas reiškinys. Tokios aukštos temperatūros neatlaiko kamino konstrukcijos bei įdėklai; kaminas įtrūksta, o liepsna išplinta. Tai dažna apsinuodijimų ir namo užsidegimo priežastis. Kaminą reikia valyti du kartus per metus: vieną kartą prieš sezoną, antrą kartą po sezono arba dažniau, priklausomai nuo kūrenamo kuro kokybės.

 Ką daryti užsidegus suodžiams kamine?

Tokiu atveju per kamino apačioje esančią angą semti krintančias žarijas ir taip mažinti temperatūrą kamine.

Niekada nenaudokite vandens gesinti užsidegusio kamino!

 

Iš gesinimo medžiagų taikymo pasekmės gali būti:

    Gesinant vandeniu?

Pasekmės: Jeigu suodžių gaisro kamine temperatūra iki 1500 ° C. Vanduo išgaruoja iš karto dūmtraukio viduje, tad susidaro staigus tūrio (1 l vandens 100 ° C temperatūroje apie 1700 litrų vandens garų).Staigus kamino (plyšimas) !
    Gesinant putomis?

 Kaip ir vandens, priklausomai nuo putų tipo.
    Gesinant milteliais arba anglies dioksidu?

Iš esmės nėra draudžiama, tačiau technologijų naudojimas labai sunkus (gesinimo medžiaga turi būti švirkščiama iš apačios). Todėl, jei įmanoma, vengti.

Netinkamas gesinimo taikymas (pvz., per daug gesinimo agento išvirkščiama) taip pat gali viršyti kamino ir kamino pajėgumus.

 

 

Kaminus reikėtų reguliariai baltinti ir prieš kiekvieną kūrenimo sezoną apžiūrėti, ar nėra dūmų pėdsakų.


 

 

 

Krosnių Židinių Pečiu valymas

 

 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS 2004 M. VASARIO 19 D. ĮSAKYMO NR. 4-43 „DĖL SKIRSTOMŲJŲ IR PASTATŲ DUJŲ SISTEMŲ EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. gruodžio 16 d. Nr. 4-427

Vilnius

 

„33. Dujas deginantys įrenginiai ir buitiniai dujiniai prietaisai gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose turi būti įrengti pagal statybos techninių reikalavimų reglamento [6.7] reikalavimus.

Pastatų, kuriuose įrengti dujas deginantys įrenginiai, vėdinimo kanalų techninė priežiūra turi būti atliekama pagal statybos techninių reglamentų [6.21, 6.22] reikalavimus.“

12. Išdėstau 34 punktą taip:

„34. Dūmtraukiai ir dūmtakiai turi būti periodiškai tikrinami ir valomi:

34.1. prieš paleidžiant dujas į jas deginančius įrenginius ir prietaisus;

34.2. sezoniškai veikiančių įrenginių ir prietaisų – prieš kiekvieną šildymo sezoną;

34.3. plytiniai – ne rečiau kaip kartą per ketvirtį;

34.4. keraminiai ir metaliniai (taip pat ir plytiniai su metaliniais įdėklais), taip pat dūmtakiai, pagaminti iš specialių kaitrai atsparaus betono blokų, – ne rečiau kaip kartą per metus.“

13. Išdėstau 35 punktą taip:

„35. Nuosavuose namuose ir butuose tikrinti ir valyti dūmtraukius, dūmtakius gali patys savininkai, jeigu jie šį darbą sugeba atlikti. Daugiabučius gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus eksploatuojančios įmonės, tų namų ir pastatų savininkai dūmtraukių, dūmtakių pirminį, periodinį tikrinimą ir valymą gali atlikti savo jėgomis arba šiems darbams atlikti gali kviesti kitas įmones (kvalifikuotas tarnybas).“

14. Išdėstau 36 punktą taip:

„36. Periodinio dūmtraukių ir dūmtakių tikrinimo metu nustatoma, ar jie neužteršti, sandarūs ir gerai (sandariai) atskirti vienas nuo kito, ar tvarkinga dūmtraukio viršūnė ir ar dūmtraukyje, dūmtakyje normali trauka. Trauka turi būti ne mažesnė, negu nurodyta dujas deginančio įrenginio ar prietaiso techniniuose dokumentuose. Dūmtraukių ir dūmtakių tikrinimo rezultatai turi būti įforminami aktu (ši nuostata nėra privaloma, jei dūmtraukių ir dūmtakių tikrinimą atlieka šių statinių savininkas, kuris yra fizinis asmuo).“

15. Išdėstau 37 punktą taip:

„37. Už dūmtraukių ir dūmtakių tinkamą techninę būklę atsako pastatų savininkas.

 

 

 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO Nr. 351 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO  STR 1.12.05:2010 „PRIVALOMIEJI STATINIŲ (GYVENAMŲJŲ NAMŲ) NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2011 m. lapkričio 18 d. Nr. D1-888
Vilnius

Pakeičiu statybos techninį reglamentą STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, patvirtintą aplinkos ministro  2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 (Žin., 2002; Nr. 81-3504; 2011, Nr. 2-66):
1. Išdėstau 24 punktą taip:
„24. Gyvenamojo namo techninis prižiūrėtojas, vadovaudamasis šiuo Reglamentu ir jame nurodytais teisės aktais, vykdo organizacines ir technines priemones gyvenamojo namo būklei palaikyti, kad būtų užtikrinti esminiai statinio reikalavimai [3.2] per ekonomiškai pagrįstą gyvenamojo namo naudojimo trukmę. Daugiabučių namų techninės priežiūros pagrindinių darbų sąrašas pateikiamas šio Reglamento priede.“
2. Papildau šiuo nauju priedu (pridedama).


Aplinkos ministras     Gediminas Kazlauskas

_________________

 STR 1.12.05:2010
priedas

DAUGIABUČIŲ NAMŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PAGRINDINIŲ DARBŲ
SĄRAŠAS

Daugiabučių namų techninės priežiūros pagrindiniams darbams priskiriami nuolatiniai daugiabučio namo (toliau – Namas) techninės priežiūros darbai ir organizacinės priemonės, susiję su Namo bendrojo naudojimo objektų būklės stebėjimu, vertinimu, atnaujinimo darbų planavimu, techninės priežiūros dokumentacijos tvarkymu, bendrųjų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų techniniu aptarnavimu, saugaus naudojimo užtikrinimu ir Namo bendrojo naudojimo objektų smulkių defektų šalinimu, atliekant paprastojo remonto darbus, kurie nenumatyti metiniame ir/ar ilgalaikiame Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų plane, taip pat kiti darbai, būtini Namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimui:
1. Namo bendrojo naudojimo objektų būklės nuolatinis stebėjimas (ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį), kasmetinės apžiūros, gyventojų pareiškimų dėl bendrojo naudojimo objektų būklės registravimas ir nagrinėjimas, Namo būklės vertinimas;
2. Namo techninės priežiūros dokumentacijos tvarkymas pagal statybos techninių reglamentų reikalavimus [3.8];
3. privalomųjų Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų poreikio pagrindimas, šių darbų metinio ir ilgalaikio plano parengimas ir pateikimas Namo naudotojams (savininkams) ar jų įgaliotiems atstovams;
4. Namo bendrųjų konstrukcijų (sienų, stogų, cokolio, pamatų ir kitų) saugaus naudojimo palaikymas: atitrūkusių plytų, tinko, lipdinių, skardos, medinių ir kitokių detalių pašalinimas, šiukšlių ir kitų daiktų pašalinimas nuo stogo ir išorinių durų stogelių, susikaupusio sniego, vandens ir varveklių, dulkių ir kitokių sąnašų šalinimas nuo Namo konstrukcijų;
5. Namo išorinių sienų, cokolio ir fasado elementų ištrupėjusių vietų ar kitų defektų taisymas, dažymas;
6. Namo laiptinių lauko durų stogelių, jų atraminių ir dekoratyvinių elementų ir detalių sutvirtinimas;
7. Namo lietaus nuotekų sistemos ir kitų vandens pašalinimo nuo Namo konstrukcijų įrenginių (latakų, lietvamzdžių, įlajų nuogrindų ir kt.) funkcionalumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas;
8. Namo stogo elementų smulkių defektų šalinimas;
9. Namo lietaus nuotekų sistemos elementų smulkių defektų šalinimas, įlajų, latakų, lietvamzdžių taisymas;
10. Namo konstrukcijų ir elementų (angų, parapetų, stogelių, kaminų, palangių ir kt.) apskardinimo smulkių defektų šalinimas;
11. Namo kaminų, vėdinimo ir lifto šachtų plyšių ir įtrūkimų užtaisymas, vėdinimo kaminėlių smulkių defektų šalinimas;
12. įėjimo į Namą, laiptų ir tarpaukštinių laiptų pakopų ir aikštelių ištrupėjusių vietų užtaisymas, turėklų remontas;
13. Namui priskirtos drenažo sistemos veikimo palaikymas, smulkių defektų šalinimas;
14. Namo lauko durų, kitų bendrojo naudojimo patalpų durų ir langų funkcionalumo ir sandarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, išdaužtų langų stiklinimas;
15. Namo vandentiekio sistemos (vamzdynų ir uždaromosios armatūros) sandarumo palaikymas, vamzdynų ženklinimas ir dažymas, smulkių defektų šalinimas;
16. Namo nuotekų šalinimo sistemos pralaidumo ir sandarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas;
17. Namo elektros sistemos priežiūra pagal Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles ir elektros įrenginių priežiūros taisykles, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo patalpų apšvietimo prietaisų priežiūra ir saugaus naudojimo palaikymas, lempučių, elementų keitimas;
18. Namo gaisrinės saugos sistemos priežiūra pagal gaisrinės saugos taisykles, smulkių defektų šalinimas;
19. Namo bendrosios vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos funkcionalumo palaikymas, vėdinimo kanalų periodinis (1 kartą į metus) valymas ir/ar biocheminis ar cheminis apdorojimas, smulkių defektų šalinimas;
20. Namo šiukšlių šalintuvų valymas, biocheminis ar cheminis apdorojimas, vožtuvų ir kitų elementų reguliavimas ir keitimas;
21. Namo bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, holų, koridorių ir kt.) sienų, grindų dangos, lubų smulkių defektų taisymas, dažymas;
22. pastolių ar kėlimo mechanizmų panaudojimas šiame sąraše nurodytiems darbams atlikti (jei būtina);
23. Namo bendrųjų konstrukcijų statybiniai tyrinėjimai ar ekspertizė, jei toks poreikis nustatytas Namo apžiūros metu ir nurodytas metinės ar neeilinės apžiūros akte;
24. Namo energinio naudingumo sertifikavimas, jei jis būtinas pagal teisės aktus [3.2] arba dėl to yra priimtas Namo patalpų savininkų (naudotojų) sprendimas;
25. Namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra pagal Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 (Žin., 2009, Nr. 143-6311);
26. Namo lifto (liftų) naudojimas ir priežiūra pagal Liftų naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A1-61 (Žin., 2006, Nr. 26-877; 2008, Nr. 144-5787);
27. kiti Namo bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros darbai.

 

 

 

 

vilniuje, kaune, Alytaus apskritis, Alytus, Druskininkai, Lazdijai, Varėna, Kauno apskritis, Birštonas, Jonava, Kaišiadorys, Kaunas, Kėdainiai, Prienai, Raseiniai, Klaipėdos apskritis, Klaipėda, Kretinga, Palanga, Skuodas, Šilutė, Neringa, Marijampolės apskritis, Kalvarija, Marijampolė, Vilkaviškis, Kazlų Rūda, Šakiai, Panevėžio apskritis, Biržai, Kupiškis, Panevėžys, Rokiškis, Pasvalys, Šiaulių apskritis, Akmenė, Joniškis, Kelmė, Radviliškis, Šiauliai, Pakruojis, Tauragės apskritis, Jurbarkas, Tauragė, Pagėgiai, Šilalė, Telšių apskritis, Telšiai, Mažeikiai, Plungė, Rietavas, Utenos apskritis, Anykščiai, Ignalina, Molėtai, Utena, Visaginas, Zarasai, Vilniaus apskritis, Elektrėnai, Šalčininkai, Širvintos, Švenčionys, Trakai, Ukmergė, Daugiabučių namų savininkų bendrija, Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas, DNSB, Daugiabučio Gyvenamojo Namo Savininkų Bendrija,ventiliacija, ventiliacines angos, vedinimas, valymas, Alytaus apskritis, Alytaus, Butrimonys, Krokialaukis, Nemunaitis, Druskininkų, Leipalingis, Viečiūnai, Lazdijų, Kapčiamiestis, Krosna, Rudamina, Seirijai, Šeštokai, Šventežeris, Varėnos, Merkinė, Valkininkai, Kauno apskritis, Jonavos, Panoteriai, Rukla, Žeimiai, Kaišiadorių, Kruonis, Rumšiškės, Žasliai, Kauno, Akademija, Babtai, Čekiškė, Domeikava, Kačerginė, Karmėlava, Kulautuva, Lapės, Vandžiogala, Zapyškis, Kėdainių, Akademija, Dotnuva, Gudžiūnai, Josvainiai, Krakės, Pagiriai, Pernarava, Surviliškis, Šėta, Truskava, Prienų, Balbieriškis, Pakuonis, Veiveriai, Raseinių, Betygala, Girkalnis, Lyduvėnai, Nemakščiai, Šiluva, Viduklė, Žaiginys, Klaipėdos apskritis, Klaipėdos – Dovilai, Endriejavas, Judrėnai, Kretingalė, Plikiai, Veiviržėnai, Vėžaičiai, Kretingos – Darbėnai, Kartena, Skuodo, Barstyčiai, Ylakiai, Lenkimai, Mosėdis, Šilutės, Gardamas, Katyčiai, Kintai, Rusnė, Švėkšna, Vainutas, Žemaičių Naumiestis, Marijampolės apskritis, Kazlų Rūdos, Jūrė, Marijampolės, Daukšiai, Gudeliai, Igliškėliai, Liudvinavas,Sasnava, Šunskai, Šakių, Barzdai, Griškabūdis, Kriūkai, Lekėčiai, Lukšiai, Sintautai, Žemoji Panemunė, Žvirgždaičiai, Vilkaviškio, Bartninkai, Gražiškiai, Keturvalakiai, Pilviškiai, Vištytis, Panevėžio apskritis, Biržų – Kupreliškis, Nemunėlio Radviliškis, Pabiržė, Papilys, Kupiškio, Alizava, Antašava, Palėvenė, Salamiestis, Senasis Subačius, Skapiškis, Šimonys, Panevėžio, Geležiai, Krekenava, Miežiškiai, Naujamiestis, Raguva, Smilgiai, Šilai, Vadokliai, Pasvalio, Daujėnai, Krikliniai, Krinčinas, Pumpėnai, Pušalotas, Saločiai, Vaškai, Rokiškio, Čedasai, Duokiškis, Juodupė, Jūžintai, Kamajai, Panemunėlis, Panemunis, Salos, Suvainiškis, Šiaulių apskritis, Akmenės, Kruopiai, Papilė, Joniškio, Kriukai, Skaistgirys, Kelmės, Karklėnai, Kražiai, Lioliai, Pašilė, Šaukėnai, Žalpiai, Pakruojo, Klovainiai, Lygumai, Pašvitinys, Rozalimas, Žeimelis, Radviliškio, Baisogala, Grinkiškis, Palonai, Pašušvys, Pociūnėliai, Sidabravas, Šaukotas, Šiaulėnai, Tyruliai, Vadaktai, Šiaulių, Bazilionai (Padubysys), Gruzdžiai, Kairiai, Kurtuvėnai, Kužiai, Meškuičiai, Šakyna, Tauragės apskritis, Jurbarko, Eržvilkas, Raudonė, Seredžius, Stakiai, Šimkaičiai, Vadžgirys, Veliuona, Viešvilė, Pagėgių, Vilkyškiai, Šilalės, Kaltinėnai, Kvėdarna, Laukuva, Pajūris, Teneniai, Upyna, Žvingiai, Tauragės, Batakiai, Gaurė, Pagramantis, Žygaičiai, Telšių apskritis, Mažeikių, Laižuva, Leckava, Pikeliai, Tirkšliai, Židikai, Plungės, Alsėdžiai, Kuliai, Plateliai, Žemaičių Kalvarija, Rietavo, Tverai, Telšių, Eigirdžiai, Gadūnavas, Janapolė, Lauko Soda, Luokė, Nerimdaičiai, Nevarėnai, Pavandenė, Tryškiai, Ubiškė, Žarėnai, Utenos apskritis, Anykščių, Andrioniškis, Debeikiai, Kurkliai, Skiemonys, Surdegis, Svėdasai, Traupis, Viešintos, Ignalinos, Mielagėnai, Rimšė, Tverečius, Molėtų, Alanta, Balninkai, Dubingiai, Giedraičiai, Joniškis, Utenos, Daugailiai, Kuktiškės, Leliūnai, Saldutiškis, Sudeikiai, Tauragnai, Užpaliai, Vyžuonos, Zarasų, Antalieptė, Salakas, Turmantas, Vilniaus apskritis, Elektrėnų, Semeliškės, Šalčininkų, Dieveniškės, Jašiūnai, Širvintų, Bagaslaviškis, Gelvonai, Kernavė, Musninkai, Zibalai, Švenčionių, Adutiškis, Kaltanėnai, Labanoras, Trakų, Aukštadvaris, Onuškis, Ukmergės, Deltuva, Lyduokiai, Pabaiskas, Siesikai, Šešuoliai, Taujėnai, Vepriai, Vidiškiai, Želva, Žemaitkiemis, Vilniaus, Bezdonys, Maišiagala, Mickūnai, Šumskas, kaminų valymasSusisiekite su mumis!

Vardas:*
Vardas:*
Įmonė:
El. paštas:*
Telefonas:
* Privalomi laukai
Siųsti